Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Skogskarlen

Seniorbostäder i Bergshamra vid Brunnsviken

Fastigheten Skogskarlen ligger i ett naturskönt område på en höjd i kanten av Brunnsviken, i Kungliga nationalstadsparken. Inom fastigheten finns idag en kulturhistoriskt värdefull modernistisk byggnad i rödbrunt tegel som uppfördes då Domänverket flyttade till platsen på slutet av 1960-talet. Solna kommun behöver bygga fler bostäder och 2021 fick Marge i uppdrag av Nyfosa att rita ett nytt flerbostadshus med 165 seniorbostäder till fastigheten Skogskarlen. Som en förlängning av Nationalstadsparkens struktur med fristående byggnadsvolymer i park placeras den nya friliggande huskroppen norr om befintlig byggnad. Volymen anpassas till träd och topografi och byggnaden knäcker sig fram i terrängen. Den sicksackade formen tar ner skalan i dess närmiljö och formar tillsammans med den befintliga byggnaden inramade rumsligheter mellan husen. Genom att placera tidigare markparkering i byggnadens bottenplan frigörs naturmark och nya stråk skapas kring och igenom fastigheten. Byggnaden har gestaltats med ambitionen att hålla fasaden samlad och stram men samtidigt skapa lägenheter med generösa boendekvalitéer. Det gula teglet bildar repetitiva band som flätas vertikalt och horisontellt och skapar ett släktskap med den befintliga byggnadens rationella ordning och logik. I fasadens mönster ligger integrerade indragna balkonger och franska balkonger med smidesräcken mot vilka generösa fönsterpartier vetter. Den nya byggnaden anpassar sig till omgivningen, tar i beaktande och förvaltar platsens naturvärden och ger samtidigt något tillbaka till Nationalstadsparken som rekreationsstråk för boende och förbipasserande.

Projekt: Skogskarlen Status: Pågående Yta: 13000 m2 Typ: Nybyggnation av bostäder Omfattning: Skiss Plats: Stockholm Beställare: Nyfosa Visualisering: Pillar Visuals

Situationsplan