Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Drevkarlen 9

Varsam restaurering av flerbostadshus

På uppdrag av Micasa Fastigheter, Stockholms stads fastighetsbolag för särskilda boenden har Marge arbetat med en varsam restaurering av ett flerbostadshus i Hjorthagen, Stockholm.

Hjorthagen består i hög utsträckning av relativt låg, högkvalitativ sekelskiftes-, 30- och 60-talsarkitektur. Stadsdelen är belägen på en höjd omgiven av vatten, naturmark och tung industri, och utgör i sin helhet ett kulturhistoriskt klassat riksintresse. Kvarteret Drevkarlen 9 består av ett flerbostadshus ritat av Backström & Reinius, två av dåtidens mest välrenommerade bostadsarkitekter. Byggnaden är belägen där en av huvudgatorna mynnar ut mellan industri och park och bildar fond i en kvartersstruktur av friliggande lamellhus med vackert proportionerade gårdar. Med sin markerade takfot är byggnadsvolymen enkel och väldefinierad: funktioner såsom stuprör, hängränna och balkong är alla placerade innanför fasadlivet.

Huset invigdes ursprungligen 1962 för att tjäna som pensionärshem. Lägenheterna var av mindre storlek, med stora träfönster som gav rummen karaktär. I plan bestod de av ett centralt, större huvudrum som vände sig mot det största av de tre lägenhetsfönstren. Till det centrala rummet kopplades mindre rum som hall med kapphängare, wc, kokvrå, sovalkov och vädringsbalkong. Den ursprungliga planen är tydlig, systematisk, och präglas av samma lågmälda logik som fasaden ger uttryck för. Under 1990-talet omvandlades byggnaden till ett vårdboende, till viss del på bekostnad av sina ursprungliga kvalitéer.

Genom den restaurering som nu företas – där vårdboendet konverterats till ett så kallat seniorboende – vill vi ta fasta på byggnadens ursprungliga styrkor och stärka dessa, samtidigt som byggnaden anpassas till dagens förutsättningar och byggregler. Stomingrepp har försökt hållas till ett minimum, samtidigt som kravställningar gällande uppdaterade brand-, tillgänglighets- och ventilationskrav behöver tillgodoses. Fasaden återställs efter de ingrepp som gjordes i samband med 90-talets ombyggnation. Lägenheterna har så långt möjligt återfått sin ursprungliga disposition, dock med något generösare mått utifrån dagens tillgänglighetsregler. Ett välbevarat terrazzogolv har fungerat som utgångspunkt för den interiört adderade materialpaletten, där fokus har legat på entréer och boenderum. Bilderna i denna presentation är visionsbilder.

Projekt: Kv Drevkarlen 9 Status: Pågående Yta: 4000 m2 Typ: Ombyggnad från vård- och omsorgsboende till seniorbostäder Omfattning: Analys, Skiss, systemhandling, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandling Plats: Stockholm Beställare: Micasa Fastigheter