Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Hallands Konstmuseum

Förslag för utbyggnad av Hallands konstmuseum

Hallands Konstmuseum ritades av Ragnar Hjort och stod färdigbyggt 1933. Muséet är placerat intill ån Nissan och Norre Katts park i centrala Halmstad. Byggnaden består av en symmetriskt murad volym som axialt bygger vidare på den ursprungliga stadsplanen. Genom flera ombyggnationer i närområde och museibyggnad har verksamheten och lokalerna blivit otillgängliga och tappat sin naturliga koppling till staden. Entrén är sluten och fungerar inte ur tillgänglighetssynpunkt. Muséet saknar även utställningsrum av den högre säkerhetsklassen.

Den befintliga byggnaden är utförd i vackra material som tegel, granit och marmor. Fasaden består av mörkbränt tegel i munkförband. Den yttre utsmyckningen utgörs av medaljonger och raka, enkla gesimser i ljus marmor som kontrasterar mot teglet och markerar våningsplanen. I vårt förslag skapas genom restaurering och tillbyggnad ett nytt, välfungerande museum som bygger på det befintligas kvalitéer. En skulpturpark som mynnar ut i Nissan förstärker verksamhetens koppling till staden.

Museibyggnaden restaureras tillbaka till sitt ursprungliga uttryck vad gäller axialt rumssamband och proportioner. Den föreslagna tillbyggnaden kompletterar sedan axialiteten med en mer cirkulär rörelse, som låter verksamheten annonsera sig mot centrum, Tollsgatan, årummet och den nya skulpturparken. Hela grönytan ned mot Nissan bearbetas så att åpromenaden leds genom den nya parken. Ett café med en uteservering i skärningen mellan den äldre och den nya delen vänder sig mot parkrummet. Gradänger och sittplatser i söderläge ansluter mot den äldre delen och tar upp nivåskillnader.

Fasaderna på tillbyggnaden har liksom det befintliga muséet olika tegelförband och reliefer, men i en mer abstraherad form. De vita marmorbanden löper runt det nya byggnadskomplexet och markerar våningsindelningen. Med förslaget görs museet tillgängligt för alla samtidigt som den viktiga kopplingen till staden och årummet förstärks.

Projekt: Hallands Konstmuseum År: 2017 Yta: 1380 m2 Typ: Tillbyggnad av museum Omfattning: Tävlingsförslag Plats: Halmstad Beställare: Hallands Konstmuseum