Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv. Jungfrun

Kv Jungfrun 3

Ombyggnation av Andreas Kvarn i kvarteret Jungfrun 3 i Norrköping. Byggnaden uppfördes 1872 som spannmålsmagasin med tillhörande spannmålstork, är kulturhistoriskt värdefull, skyddad i detaljplan samt bevarandeskyddad enligt kulturmiljölagen.

Interiört är delar av husets östra sida välbevarade, medan den västra sidan utsatts för mer omfattande rivningar under tiden byggnaden användes för spannmålsproduktion. Nya bjälklag med tillhörande stomkonstruktion för denna sida hade när Marge kom in i projektet redan tagits fram. En förstudie genomfördes sedan avseende möjligheten att omvandla byggnaden till publika lokaler, kontor och / eller bostäder. Utredningen gjordes i dialog med stadsarkitekt, stadsantikvarie och kommunens bygglovsavdelning i förhållande till vad som är möjligt avseende brand, konstruktion och tekniska installationer.

Efter avslutad förstudie fattades beslut om att fastigheten skall utvecklas för att innehålla flexibla arbetsplatser – ”co-work” – i de två nedersta planen medan de övre blir mer konventionella kontorsytor för uthyrning direkt till företag.
Exteriöra förändringar innefattar restaurering av tegelfasaden, öppning av tidigare igensatta portar och fönster samt ny tillbyggnad med hisstorn. Nya fönster och dörrar har tagits fram med de gamla som förlaga, en omfattande energieffektivisering har genomförts och entrésituationen setts över. Fokus i uppdraget har legat på rumssamband, byggnadens vertikala kommunikation och att skapa en helhet där det tillagda på ett självklart sätt bildar en helhet med det befintliga utan att bli varken historiserande eller kontrasterande.

Ombyggnationerna planeras påbörjas hösten 2022.

Projekt: Kv. Jungfrun Status: Pågående Yta: 3500 m2 Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Norrköping Beställare: Sefab/Mannersons