Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Förskola Kungsängen Tibble

Förskola vid Lillsjö badväg

Den nya förskolan är belägen på en äng, på tre sidor omgärdad av tallskog. I norr gränsar fastigheten till Lillsjö badväg och Lillsjöstråket, vars gröna karaktär och starka koppling till Lillsjöns badplats på sikt ska utvecklas till ett rekreativt stråk. Förskolegården blir med sina lekmöjligheter en naturlig mötesplats och fokuspunkt i linje med denna tänkta utveckling. I öster linjeras tomten av ett gång- och cykelstråk som utgör genväg och förbindelse mellan de södra och norra delarna av kommunen. Här finns också ett vård- och omsorgsboende, som var under uppförande när arbetet med förskolan påbörjades.

Förskolebyggnaden är låg och knyter i skala och uttryck an till den närbelägna villabebyggelsen. Trärena fasader i järnvitriolbehandlad furu - med tiden grå, som skogen - ger taktilitet och tålighet. Genom nischer i avvikande kulör markeras fönster och entréer samtidigt som byggnaden ges en lekfull identitet. Tak i sedum ger ekologiska mervärden och bildar ett vackert blickfång för de boende på de övre våningarna i vård- och omsorgsboendet.

I form öppnar förskolan upp sig mot förskolegården och äldreboendet, med skogsbrynet som fond. Genom sin form ger byggnadsvolymerna en överblickbar förskolegård med goda möjligheter att dela in gården i olika zoner för lek och utveckling i eget tempo. Mot det intilliggande äldreboendet förstärks det befintliga gång- och cykelstråket med sittplatser och nyplanterad grönska. Här kan äldre och förbipasserande ta en paus och njuta av fruktträd, bärbuskar och barnens lek.

En tydligt artikulerad huvudentré i direkt anslutning till administrativa ytor bildar början på den högre byggnadsvolym som avdelningsflyglarna ansluter till. Här finns verksamhetens gemensamma kärna med delade funktioner som ateljéer, matsal och samtalsrum. I de tre anslutande flyglarna ligger de sex avdelningarna grupperade två och två kring en gemensam, mindre entré med kapprum och tillhörande funktioner. Varje flygel avslutas med en väderskyddad nisch som ger möjlighet till uteverksamhet året om.

Projekt: Kungsängen Tibble Förskola Färdigställt: 2020 Yta: 1435 m2 Typ: Nybyggnation av förskola Omfattning: Skiss till bygghandling Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Kungsängen Beställare: Odalen/UPB Fotografi: Johan Fowelin