Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Centralstaden

År 2022 vann Marge Arkitekter, tillsammans med Foster + Partners, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders & Tam Group ett parallellt uppdrag utlyst av Jernhusen och fick uppdraget att gestalta den nya Centralstaden i Stockholm. Stockholm Centralstation öppnades 1871 och blev hjärtat i ett växande Stockholm. Idag passeras stationen av 200 000 personer dagligen och för att möta framtidens tågresande behöver spårkapaciteten utökas. Utbyggnaden av stationen ger en unik möjlighet att utveckla Sveriges mest centrala mötespunkt, förbättra platsens flöden och förstärka livet i denna del av staden.

Trafikverkets föreslagna nya spår- och plattformslayout möjliggör en ökning av antalet tåg med 40 procent och tillåter en fördubbling av passagerarkapaciteten. Därtill kan flera hållbara transportslag sammanföras i en integrerad bytesnod. Genom överdäckning av spårområdet möjliggörs utveckling av en hållbar stadsmiljö där fotgängare prioriteras. Området blir en ny destination och mötesplats i Stockholm och Sverige.

Förslaget bygger på att koppla ihop stationsområdet med staden omkring. Den nya Centralstaden länkar samman omkringliggande gator och förbättrar förbindelsen mellan de östra och västra delarna av Stockholm. Området utformas med nya stadskvarter som knyter an i skala till den typiska stenstaden och som gestaltas med respekt för den historiska stadssilhuetten och stadens möte med vattnet. Nya och förbättrade flöden möjliggörs och ger goda förutsättningar för aktiva och trygga publika gator och platser. Ett nytt offentligt torg skapas på Klarabergsgatan och en ny park, inspirerad av den historiska Järnvägsparken, återskapas i områdets södra del. Med utsikt över vattnet blir parken en grön oas i Stockholm.

Det är viktigt att stärka Centralstationens roll i staden och utveckla dess funktion som mötesplats för hållbart resande._ Genom att frilägga och lyfta fram stationsbyggnaden återfår den sin historiska gestalt och Centralhallens interiöra rum förstärks som Centralstationens nav._ Klarabergsviadukten smalnas av för att ge plats åt en förlängning av Centralhallen. Detta möjliggör att Centralhallen, med en ny tunnel i öst-västlig riktning under Klarabergsviadukten, i en framtid kommer att kunna nå alla platsens transportslag, det vill säga Centralstationens förlängda plattformar och Arlanda Express såväl som Cityterminalens bussar, tunnelbanan och längre fram även Citybanan. Ett nytt centraliserat logistikcentrum skulle kunna placeras väster om spåren så att transporter kan ske direkt till de nya kvarteren utan att störa det publika rummet ovan.

Överdäckningen kräver en tekniskt avancerad lösning, en brokonstruktion som bryggar över spåren. Brovalvet som konstruktion skapar en arkitektur och struktur som ger identitet till bottenvåningarna, stationsfunktionen och järnvägen. Centralstaden kommer att byggas med högsta hållbarhetsambitioner. Genom cirkulär ekonomi, medvetna materialval och innovativa tekniska lösningar minskas koldioxidavtrycket med målet att skapa ett klimatneutralt nav för hållbara resor och transporter.

Film om projektet här.

Projekt: Centralstaden Status: Pågående Yta: 155 000 m2 Typ: Nybyggnad & ombyggnad handel, kontor, bostäder, stationsutrymmen med mera Omfattning: Vinst i parallellt uppdrag Plats: Stockholm Beställare: Jernhusen Team: Foster + Partners, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders & Tam Group Visualiseringar: TMRW