Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Silverdal

Radhus, Silverdal

Kvarteret Munderingen i Silverdal, Sollentuna kommun, består av 25 stycken radhus, fördelat på tre olika radhustypologier i varierande storlek, alla i två våningar.

Byggnadernas form anknyter genom sin enkla sadeltaksform till den befintliga kulturhistoriska bebyggelsens långa tydliga ladugårdsvolymer med plåtbeklädda tak. Radhusen har ett tvådelat uttryck, med en markerad sockelvåning som förlängs naturligt av staket och spaljéer och skapar ett enhetligt uttryck vid entréer och uteplatser. Den övre delen upplevs som en helhet genom både enhetlig kulör och mönster då lockpanelens randning i fasad övergår i trapetsplåtens randning i tak.

Varje hustyp har sin egen kulör– roströd, mossgrön och brun – som anspelar till den äldre ursprungsbebyggelsen och de traditionella kulörerna i området. Planlösningarna skiljer sig mellan de olika typologierna och varierar i utformning genom balkonger, utkragningar och indragna entrépartier, som gör varje typologi säregen. Gaturummet varieras genom typologiernas olika uttryck och riktningar, medan sockelvåning och siktlinjer blir de samlande motiven. På ena sidan definieras gaturummet av den långa typologin med mossgröna tak, som har direkt anslutning till gatan via garage och entréer. På motstående sida är husen indragna och ger istället grönska och ljus till gaturummet. Tomterna vetter mot naturmark på var sin sida om gatan. Mot lokalgatan har husen fått en striktare fönstersättning och mot naturen ett mer lekfullt uttryck.

Projekt: Silverdal Färdigställt: 2017 Yta: 4000 m2 Typ: Nybyggnation av radhus Omfattning: Skiss, bygglovshandling Plats: Sollentuna Beställare: Alm Equity AB Fotografi: Johan Fowelin