Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Galten

Upplevelsekvarter med rum för 500 boende i riksintresseklassad stadskärna

Efter vinst i parallellt uppdrag fortsätter Marge att för Norcaps och Wästbyggs räkning arbeta vidare med Kv Galten i centrala Lund. Kvarteret ligger i hjärtat av Lunds stadskärna och gränsar i norr till Mårtenstorget, stadens största torg. Här skapas nu en ny mötesplats kantad av butiker, restauranger, biograf, kontor och bostäder. En del av kvarteret viks åt busshållplatsen Bankgatan, samtidigt som Vårfruskolans skolgårdsyta behålls intakt. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och integreras i det nya kvarteret.

I ett komplext projekt med bred programskrivning har vi velat behålla och förstärka det typiskt Lundensiska. Tydliga gaturum, oregelbundet gatunät, varierad skala, passager och lummiga innergårdar utgör tillsammans en självklar del av Lunds attraktionskraft. Kvarteret utformas därför med ett för Lund typiskt sammanflätat system av både publika och privata gårdsrum.

Vårt förslag innebär att kvarteret Galten delas upp i två nya kvarter, i linje med hur Lunds stadsväv historiskt blivit allt finmaskigare efterhand som aktiviteten i de stora medeltida kvarteren tilltagit och efterfrågan på mark ökat. Delningen ger en robust och hållbar ram till förslaget. Kvarterens kanter möter respektfullt omgivande bebyggelse i skala och den högre exploateringen koncentreras till deras insidor. Här förtätas bebyggelsen och tillåts att växa på höjden. Busshållplatsen förläggs till det södra kvarteret, som hålls relativt fritt så att Vårfruskolan från 1870 bibehåller sin dominerande roll.

Genom kvarterets Galtens förtätning ryms förutom lokaler för handel, service, kultur och kontor även bostäder för närmare 500 nya invånare. Olika former av upplåtelseformer för de boende lägger en god grund för social hållbarhet, och blandningen av boende och verksamheter borgar för ett aktivt och dynamiskt stadsliv.

Bankgatan och Mårtenstorgets södra sträckning utvecklas med aktiva bottenvåningar som erbjuder handel, kultur och service under dygnets alla timmar. Multihuset – ett allaktivitetshus med handel, biograf och kontor - är placerad vid tomtens sydvästra hörn, väl synlig från anslutande gator. Flödet av biobesökare ger gott kundunderlag för andra kvällsaktiviteter som barer eller restauranger. Dessa samlas mot kvarterets mjukare insida: ett publikt men intimt gårdsrum centrerat kring den gamla platanen från Carlssons Trädgård.

Projekt: Kv Galten Status: Pågående Yta: 19500 m2 Typ: Ny- och ombyggnation av bostäder, kontor och handel Omfattning: Parallellt uppdrag, detaljplan Plats: Lund Beställare: CentrumShopping Lund AB (Wästbygg/NorCap) Landskap: LAND Arkitektur Samarbete: SWECO, Tyréns och för parallellt uppdrag Paul Hansson, antikvarie Visualisering: TMRW