Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Hälsans Hus

Ny vårdcentral markerar entrén till Södra Ryd

Södra Ryd i Skövdes norra utkant karaktäriseras av långa siktlinjer och en bebyggelse från 60- och 70-talet som i huvudsak består av lamellhus med platta eller låglutande tak. Bebyggelsen följer den naturliga topografin i platåliknande formationer som sluttar från norr till söder. Området gränsar i norr och väster till rekreativa skogsområden. På bostadsgårdar, tomter och längs gator och gångvägar finns en uppvuxen, planterad grönska med flera alléstråk.

Platsen för Hälsans Hus ligger i områdets norra del, i områdets högst belägna delar. Det gör byggnaden till en naturlig målpunkt, väl synlig från stora delar av närområdet. Förslagets utformning förstärker ytterligare byggnadens särart genom att låta den bryta mot riktningarna i den strikta rutnätsplan som området annars domineras av. Formmässigt knyter den an till Sankt Matteus kyrka, en för de boende bekant siluett som även den tydligt skiljer ut sig från den i övrigt relativt homogena bostadsbebyggelsen. Den nya vårdcentralen annonserar sig i en välkomnande gest mot vägen, gångstråken och huvudinfarten till Södra Ryd.

Från områdets centrum nås Hälsans Hus genom Hälsans Park, mot vilken byggnadens öppna förskola vetter. För god möjlighet till synergi mellan verksamheter ligger BVC vägg i vägg. Ytterligare en entré nås via parkeringen – härifrån kommer bilburna och de som reser med kollektivtrafik. Flödena från de två entréerna möts i väntrummet, ett större hälsotorg genom vilket alla patienter till vårdcentral och tandläkare passerar. Torget är gestaltat som ett ljust och öppet rum med atriumkaraktär, där ljuset silas ner mellan öppna takstolar i massivträ. Luftvolymen per besökare är hög för att minimera risken för smittspridning. På det övre planet, dit de administrativa ytorna är förlagda, finns en generös takterrass för de anställda som bidrar till att göra Hälsans Hus till en attraktiv arbetsplats. En oinredd vind är dimensionerad för att enkelt kunna ställas om till ytterligare verksamhetsyta, vilket ger byggnaden en inbyggd flexibilitet.

Byggnaden föreslås uppföras i massivträ. Fasadmaterialen är enkla och robusta: Valsad plåt på taket, sinuskorrugerad fibercement i hela längder till fasaden. Fasadens gröna kulör kopplar byggnaden visuellt till den omgivande skogen och områdets många tallar.

Projekt: Hälsans Hus År: 2020 Yta: 2428 m2 Typ: Nybyggnation av vårdcentral, tandvård och BVC Omfattning: Parallellt uppdrag Plats: Skövde Beställare: Hemsö Fastighets AB och Tommy Byggare Landskap: LAND Arkitektur