Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Visioner i Norr

Visioner i norr

Visioner: i norr är en del av EU-initiativet New European Bauhaus, som verkar för att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

Det pågår storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad innebär detta för människorna, platserna och kulturen? Vilken berättelse kan denna samhällsomställning generera? Det frågar sig Rådet för hållbara städer ihop med sex utvalda kommuner. Marge arkitekter har tillsammans med Ramboll blivit uttagna som ett team att ta fram en idéskiss och vision för Umeå kommun. Kommunens frågeställning lyder: Hur kan vi ge Umebornas drömmar om sina stadsdelar ett fysiskt avtryck?

Vår Vision: Vi uppmanar Umeå att stanna upp och reflektera och vara radikala nog att formulera kvalitetsmål i stället för kvantitetsmål. Ta tillfället i akt att skapa ett unikt och attraktivt Umeå där människor växer tillsammans – på nya, oväntade sätt och med hjärtat! Vi uppmuntrar Umeå att utvecklas resilient genom att ta avstamp i stadens eget DNA vilket kan sammanfattas med hög tillit mellan invånarna och ett starkt civilsamhälle. Genom den radikala gräsrotsnivån finns möjligheter att bevara och bygga in kvaliteter, själ och särarter i det framtida Umeå.

Vi ser framför oss att framtidens Umeå förtätas i stället för att breda ut sig i dagens skogs- och jordbruksmark. Att ta vara på stadskvaliteter, kulturella kvaliteter, (åter)skapa stadsdelskänsla och att utveckla med människan i centrum innebär att göra val. Vårt koncept för den framtida stadsutvecklingen utgår från begreppen Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose och Recycle. Den första frågan vi alltid måste våga ställa oss är ”Behövs denna bebyggelse?”. Kanske kan vi i stället använda redan exploaterad mark, hitta nya användningsområden för befintlig bebyggelse, bygga till där det är behövs och är möjligt, dubbelnyttja ytor osv. Vi illustrerar begreppen med exempel från stadsdelen Mariehem.

Mariehem är en stadsdel norr om centrala Umeå som karaktäriseras av gleshet och är planerad som en enklav. När medborgarna svarar på frågor om sin relation till stadsdelen hamnar svaren väldigt nära genomsnittet för hela Umeå. Vår vision för Mariehem är platsspecifik men vi ser också att platsen delar många av Umeås, men även andra svenska städers, utmaningar och blir därför en bra spelplan!

Projekt: Visioner i Norr År: 2022 Typ: Vision & skiss Omfattning: Rapport Plats: Umeå Beställare: Vinnova, Boverket & Rådet för Hållbara Städer Team: Marge+Rambol Utställningar: Samtal på Arkdes

Framsida & Baksida