Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kungsparkens vårdboende

Kungsparkens vård- och omsorgsboende

I ett sluttande landskap växer Kungsparkens vård- och omsorgsboende fram med en enhetlig sockelvåning som håller samman två byggnadsvolymer av tegel. På tomten fanns ursprungligen vårdcentral, rehab, daglig verksamhet och ett annat mindre vård- och omsorgsboende, vilka rivs i etapper för att ge plats åt det nybyggda vårdboendet och dess 14 avdelningar med totalt 126 lägenheter.

Utmaningen i att befintliga verksamheter behövde hållas i drift under byggtiden resulterade initialt i ett intensivt arbete för att tillsammans med beställare, region och kommun framarbeta en möjlig lösning för boendet med tillhörande framtida vårdcentral. Den mycket begränsade del av tomten som då tillgängliggjordes samt detaljplanens tillåtna byggnadshöjd ställde höga krav i framtagandet av effektiva planer och program.

För att undvika för stora volymer har planerna brutits upp och möjliggjort volymförskjutningar i byggnadskropparna. Ett horisontellt mönster i tegelfasaderna hjälper till att ta ned skalan på höjden. Både indelning och detaljering av tegelmönstret hämtar inspiration från grannbyggnaden Skofabrikens karakteristiska tegel- och putsfasad. Det utvändiga tegelmönstret tillåts även fortsätta in i byggnaden och syns i till exempel klinkermattor, snickerier och synmarkörer. För att skapa god orienterbarhet för de boende finns en tydlig rumsindelning med varierad kulörsättning.

Ett viktigt gestaltningsgrepp är sockelvåningen som, framvuxen ur det sluttande landskapet, samlar de gemensamma ytorna med bland annat samlingssal, storkök och personalutrymmen. En stor gård mot söder binder samman byggnaderna och ger de boende en tillgänglig och trygg utemiljö att vistas i. På de övre våningarna kompletteras denna med generösa balkonger med utblick mot det omgivande landskapet.

Projekt: Kungsparkens vårdboende Färdigställt: 2023 Yta: 11700 m2 Typ: Nybyggnation av vård- och omsorgsboende Omfattning: Kompletta arkitekttjänster i alla skeden, från skiss till förfrågningsunderlag Plats: Kumla Beställare: Länsgården Fastigheter AB Landskap: SP Landskapsbyrå AB Miljöcertifiering: Projekterat för Miljöbyggnad Silver