Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Duvboskolan

Om- och nybyggnation av skola i Duvbo

Duvboskolan ligger i centrala Duvbo, som blev utnämnt till riksintresse 1988. I Duvbo är det den tidiga egnahemsrörelsen och den unika stadsbilden med skola och kyrka omgärdad av villastaden, i samband med ortens säregna topografiska situation, som riksintresset syftar att skydda. På fastigheten kv. Gladan 1 finns två kulturhistoriskt värdefulla skolbyggnader som härstammar från 1905 respektive 1901. I anslutning till tomten ligger även en kyrka i gotisk stil.

I dagsläget hyser den befintliga skolan ca 260 barn inrättade i en skolbyggnad och en tillfällig paviljong, som avses ersättas i samband med om- och nybyggnation. Planerad om- och nybyggnation siktar till en två-parallellig skola F-6 för 420 skolbarn. I ett första steg syftar arbetet till att ta fram programhandlingar till underlag för upprättande av ny detaljplan för området, därefter vidare projektering. Nybyggnaden i tegel rymmer åk 4-6 samt lokaler för musik, matsal och bibliotek som är tänkta att kunna samutnyttjas med kyrkans verksamhet.

Projekt: Duvboskolan År: 2012 Yta: 4300 m2 Typ: Om- och nybyggnation av skola Omfattning: Analys- och programutredning till systemhandling samt underlag för detaljplan Plats: Sundbyberg Beställare: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Sundbyberg stad Landskap: LAND Arkitektur