1/5
Vitsippan

2/5
Vitsippan

3/5
Vitsippan

4/5
Vitsippan

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Vaxholm

Särskilt boende

Analys och skiss, programhandling

Projektstart: 2016

Byggnadsarea: 4900 m²

Beställare: Vaxholms stad

 

Vitsippan är ett vård- och omsorgsboende framför allt riktat till demenssjuka i Vaxholm. Tomten för boendet är idag allmän platsmark belägen norr om Eriksövägen i sluttningen ned mot småbåtshamnen i Blynäsviken.

I den nya planen anläggs en allmän stig ned till vattnet längs med den nya byggnaden så att de boende i närområdet även i framtiden kan ta sig ned till vattnet.

Byggnaden dimensioneras för 54 boendelägenheter uppdelat på sex avdelningar. Varje avdelning består av 9 boendelägenheter på 30m2. Utöver avdelningarna återfinns gemensamma utrymmen för de boende samt administrativa lokaler och personalutrymmen.

Vård- och omsorgsboendet är uppbyggt av en huvudbyggnad och en entrébyggnad. Huvudbyggnaden består av två spegelvända L-formade volymer där varje volym innehåller en avdelning per våningsplan. Huset anpassar sig till tomtens sluttning ned mot vattnet och byggnaden är placerad så att den omfamnar två nedsänkta gårdar. Entrébyggnaden är en mindre volym längst västerut i huset. Entré till byggnaden sker via en övertäckt arkad mot den södra gården.

För att bryta ned skalan mot omgivande villor är volymen anpassad både i höjd och volym. Byggnadens terränganpassning gör att den upplevs olika hög från olika platser på tomten.