1/4
Skapaskolan

2/4
Skapaskolan

3/4
Skapaskolan

Nybyggnation av skola

Workshop och lokalprogram, programhandling samt underlag till detaljplan

Projektskede 2015

Byggnadsarea: ca 5300 m²

Beställare: Skapaskolan

Samarbete: Peter Lippmann - forskare i inlärningsmiljöer, LAND Arkitektur
 

 

 

Skapaskolan är en fristående grundskola med inriktning på IT och hälsa som startade i Glömsta i Huddinge.

Skapaskolan är unik som lärmiljö då rummets disposition och möblering är starkt förknippat med en pedagogik som stödjer både rörelse och inlärning. Rummen ska stödja olika typer av lärande, både i grupp och genom individuella fördjupningszoner. Med hjälp av workshops med personal och elever på skolan där utgångspunkten är hur rummen och utemiljön kan formas efter den pedagogiska verksamheten tog Marge fram ett rumsprogram som låg till grund för vidare skissarbete.

Från ett centralt placerat och öppet trapprum skapas visuella kopplingar till skolans olika aktiviteter. I direkt anslutning till trapprummet placeras öppna, kreativa och samlande funktioner som t.ex. bibliotek, café och verkstäder. När dessa inte används kan ämnesundervisningen spilla ut i dessa lokaler. Specialsalar – verkstäderna - är programmerade utifrån funktionalitet snarare än skolämne vilket gör att rummen enkelt kan samutnyttjas och gränsen mellan ämnena luckras upp.