1/4
Sickla skola

2/4
Sickla skola

3/4
Sickla skola

Till- och utbyggnad av befintlig skola

Analys, förstudie samt inledande programhandling

Projektskede 2015

Byggnadsarea 4125 kvm BTA, varav 1810 kvm tillbyggnad

Beställare Nacka Kommun

 

 

Området kring Planiavägen och Sickla skola befinner sig idag i en mycket expansiv fas inom ramen för den kommande tunnelbaneutbyggnaden och Nackas förestående förtätningsplaner. Skolområdet är antikvariskt värdefullt och räknas som ett av Nackas främsta exempel på byggnation från folkhemsepoken. Med detta som bakgrund tog Marge arkitekter på uppdrag av Nacka kommun fram ett förslag för om- och tillbyggnation av Sickla skola genom utbyggnad av hus B.

 

Dagens B-hus är en traditionell skolbyggnad med uppbyggnad enligt principen enkelsidig korridor bredvid rum i fil, där nästan samtliga väggar är bärande. I sin befintliga form har den svårt att tillgodose den moderna skolans krav på yteffektivitet och flexibilitet. Genom att addera en byggnadskropp alldeles intill befintilig skapas förutsättningar att nyttja ytan mer effektivt, samtidigt som nya funktioner tillskapas. Tillbyggnationen lägger sig längs med det som idag är korridoryta och komprometterar på så vis inte befintliga ljusförhållanden i rum relevanta för undervisningen.

 

Områdets antikvariska värde ger att läsbarhet i relation till vad som är ursprungligt och vad som är tillagt blir av extra vikt. Tillägget tar upp material och proportioner ur befintlig bebyggelse samtidigt som tegel- och detaljbearbetning visar på ett samtida uttryck för att tydligt skilja det ursprungliga från det tillagda. På så vis tillåts en utökning av Sickla skola på ett sätt som förhåller sig respektfullt gentemot befintlig bebyggelse.