1/8
Örskolan

2/8
Örskolan

3/8
Örskolan

4/8
Örskolan

5/8
Örskolan

6/8
Örskolan

7/8
Örskolan

Nybyggnad Skola- och sporthall i Ör, Sundbyberg
Beställare Sunbybergs kommun
BTA skola: 6650 kvm
Miljöcertifiering: projekteras för att uppnå Miljöbyggnad Guld

BTA sporthall: 1950kvm
Pågående (Programhandling 2016)

Ör Skola och Sporthall

 

Stadsdelen Ör växer och en ny större skola med sporthall planeras i området.

 

 

 

Örs bebyggelse är till sin karaktär senmodernistisk och följer en hus-i-park-princip. Den nya sporthallen underordnar sig detta samtidigt som dess placering möjliggör entré både från skolgården och från Örsvängen mot den intilliggande Örvallen till. Lätt indragen från Örsvängen skapar hallen tillsammans med befintlig bebyggelse en fin inramning till skolan och skolgården.

 

 

 

Skolan skiljer sig som den viktiga byggnad den är, både placeringsmässigt - ”mitt i byn” - och genom sin utformning. Byggnaden har trots sitt starka uttryck en ekonomiskt rationell form baserat på modularitet. Grundmodulerna har arbetats fram utifrån både platsspecifika och funktionella krav såsom dagsljus, avskildhet för förskoleklasser, solförhållanden, avskuggning mot grannfastigheter, uppväxta träd m m. Byggrätten medger en skola för 21 skolklasser, dvs treparallellig åk f-6, 630 barn. För att maximera skolgårdsytan föreslås skolan bli 4 våningar hög och skolgården utformas så att förskoleklassernas lokaler placeras i suterrängvåning mot öster. De yngre eleverna får då en delvis avskild skolgård, medan de äldre barnen får en sammanhängande skolgård mot väster där också bollplanen finns. 

 

 

 

Idrottshallen ligger i direkt anslutning till skolgården med sidoentré mot denna för trygg och säker passage mellan skola och hall. Genom sin storlek kan hallen delas av till två klasser samtidigt. Odelad är den en fullstor sporthall, vilket innebär möjlighet att träna och tävla även för mer utrymmeskrävande sporter som t ex innebandy och handboll. Med sin placering, indragen från Örsvängen och i suterräng. stör den inte gatubilden och blir trots sin storlek inte dominant i omgivningen. Suterrängen innehållande entré och omklädningsrum gör att volymen anpassar sig till topografin så att sprängarbeten kan minimeras.

 

 

 

Områdets ursprungliga bebyggelse karakteriseras av en stram och återhållen materialpalett, mot vilken den relativt nybyggda förskolan Blåklockan skiljer ut sig med sin starka kulör. Färg- och gestaltningskonceptet bygger vidare på detta, så att områdets offentliga program – förskola, skola, idrottshall – tillsammans bildar ett tydligt stråk av karaktärsfulla byggnader som rör sig genom den sammanhållna bostadsbebyggelsen.