1/11
Ljura

2/11
Ljura

3/11
Ljura

4/11
Ljura

5/11
Ljura

6/11
Ljura

7/11
Ljura

8/11
Ljura

9/11
Ljura

10/11
Ljura

Nybyggnation av bostäder i Ljura, Norrköping

Färdigställt: 2018

Omfattning: Kompletta arkitekttjänster från skiss, förfrågningsunderlag och bygghandling. 

BTA : 2186 m2

Lägenhetsfördelning: 15 2rok, 11 3rok, 1 4rok

Beställare: Conlega

Fotografi: Johan Fowelin

Projektet tar sin utgångspunkt i en stadsrumsanalys av området Ljura och hur det är placerat i det större sammanhanget av Norrköping som stad. Ur analysen kom en förståelse för platsen som en del av en park som i sin tur är kopplat till ett vidare nätverk av områden för rekreation. Platsen är en av de entréer som finns till parkområdet, men den är otydlig. I stadsanalysen har även solstudier och studier av visuella kopplingar gjorts.

Det finns bra förutsättningar för att platsen kan bli en väl fungerande parkentré då den är i direkt anknytning till flöden av människor. Den är även solbelyst och fri från trafikbelastning. För att fungera som en del av Ljura som område, och inte som en apart del, finns det mycket att lära från den befintliga bebyggelsen, och då främst den ursprungliga. Speciellt att lägga märke till är entréer från gård, den rika men ändå sammanhållna materialpaletten och detaljrikedomen i arkitekturen.

Byggnadens koncept består av fyra delar; volymerna, balkongerna, gården och parken.Volymerna innehåller bostäderna, de är putsade i sitt material och anknyter på det sättet till områdets befintliga arkitektur. Ljura är ett i material rikt område, med en sammanhållen materialpalett av tegel, puts, lackad plåt, koppar, fibercement, betong och natursten.

Vi vill med en enkel och repetitiv fönstersättning anknyta till den befintliga bebyggelsen, men i format och storlek visa på något nytt.

Balkongerna är av trä. Korslimmat massivträ i bjälklag och limträ i pelare. Genom att delvis glasa in balkongerna så skapar vi tysta sidor mot bostadens vistelserum. Trä är ett taktilt och levande material som skapar värme i de sociala uterummen.

Gården är ett tätt socialt rum med flera av bostadsrättsföreningens gemensamma gårdsfunktioner. Det är en oas, i upplevelse urskiljd från parken. Bostädernas entréer vätter alla mot gården, och är med till att skapa det sociala uterummet.

Mot parken finns sociala funktioner som vänder sig till hela Ljura. Gränsen mellan körbar, hårdgjord yta och grön gräsmatta i parken är medvetet upplöst för att både få upplevelsen av parken, men samtidigt funktioner i närheten av byggnaderna som kräver hårdgjorda ytor.