1/14
Lilla Alby Skola

2/14
Lilla Alby Skola

3/14
Lilla Alby Skola

4/14
Lilla Alby Skola

5/14
Lilla Alby Skola

6/14
Lilla Alby Skola

7/14
Lilla Alby Skola

8/14
Lilla Alby Skola

9/14
Lilla Alby Skola

10/14
Lilla Alby Skola

11/14
Lilla Alby Skola

12/14
Lilla Alby Skola

13/14
Lilla Alby Skola

Om- och tillbyggnad av Lilla Alby skola, Sundbyberg 
Beställare Sunbybergs kommun
BTA Nybyggnad: ca 3400 kvm
År: Färdigställt 2015
Miljöklassning: Miljöbyggnad guld

Foto Johan Fowelin

Denna tillbyggnad till en existerande skola från 1968 är designad för att inrymma 180 elever i låg- och mellanstadiet, utöver tidigare 240 elever, med nya klassrum, lärarrum, cafeteria och bibliotek. En viktig faktor i utformningen av skolan var att frigöra så mycket plats som möjligt för lek och grönområde på barnens skolgård. För att uppnå detta är tillbyggnaden formgiven som en smal fyravåningsbyggnad med ett litet fotavtryck tätt inpå intilliggande gata, tillsammans med en lätt upphöjd volym som länkar ihop befintlig och ny skolbyggnad.

Tegelbyggnaden relaterar till gatans övriga byggnation genom den röda tegelfasaden. Den hoppande fönstersättningen och de färgglada fibercementnischerna på nordfasaden påvisar husets program som skolbyggnad. De olika färgerna i fönsternischerna har även syftet att göra orienteringen i byggnaden mer lättavläst för barnen, där de olika interiöra materialfärgerna visar vilken våning som man befinner sig på. På sydfasaden, mot skolgården, är fönstersättningen mer uniform och efterliknar det funktionalistiska uttrycket på den befintliga skolbyggnaden. Ett lekfullt spel med utstickande tegelstenar adderades på övre delen av fasaden för att ta ned skalan på byggnaden.

Länkbyggnaden är upplyft ovan mark likt en bro för att skapa rörelse mellan befintlig och ny byggnad. Den glasade länken i limträ öppnar upp sig för användaren med utblickar mot himmelen, trädtopparna och gatulivet utanför byggnaden. Innehållande ett bibliotek sätts läsandet i fokus då eleverna dagligen passerar länken. Biblioteket karakteriseras av träets varma toner och perforerade material som även kan återfinnas i byggnadens övriga interiöra material.