1/7
Jakobs torg

2/7
Jakobs torg

3/7
Jakobs torg

4/7
Jakobs torg

5/7
Jakobs torg

6/7
Jakobs torg

Utredning och idéskiss över Jakobs torg
Beställare: AP fastigheter
År: 2006

Utredningen syftar till att skapa ett centrum för forskning, studier och kultur med utgångspunkt i de förutsättningar ett mångkulturellt och pluralistiskt Stockholm erbjuder. 
Den föreslagna bygganden utgår från platsens förutsättningar avseende ljus- och solförhållanden samt kommunikationsflöden. Förslaget innebär en platsbildning och skapar möjligheter för etablering av ett aktivt och publikt torg samtidigt som det utgör ett samtida arkitektoniskt tillägg till Stockholms stad. Huvuddelen av byggnaden placeras under mark och knyter tunnelbanan och övriga funktioner under mark till såväl byggnadens verksamheter som Jakobsgatan och omgivningen. Genom att större delen av byggnaden placeras under mark bevaras platsens ljusförhållanden och soliga partier. De delar av byggnaden som placeras ovan mark är formade så att de endast i begränsad omfattning skuggar torgytan och omkringliggande fastigheter. Taken på byggnadsvolymerna vinklas och skapar soliga publika ytor.