1/9
Garvaren

2/9
Garvaren

3/9
Garvaren

4/9
Garvaren

5/9
Garvaren

6/9
Garvaren

7/9
Garvaren

8/9
Garvaren

Nybyggnad av flerbostadshus i kulturhistoriskt känslig miljö i Norrköpings innerstad.

Tävlingsförslag i Markanvisningstävling

Beställare: Conlega

Byggnadsarea: 5900 kvm BTA

Samarbete: Nivå Landskap

Våren 2017 genomförde Norrköpings kommun en inbjuden markanvisningstävling om Kv. Garvaren i centrala Norrköping. En obebyggd fastighet belägen mellan tre gator med tre olika skalor och karaktärer och i direkt anslutning till industrilandskapet.

Vi föreslår 51 lägenheter fördelade på två huskroppar, en byggnadsstruktur som anpassar sig till omgivningen men som är samtida och sammanhållet stark i sin egen gestaltning. De nya byggnaderna plockar upp karaktären från de omgivande pampiga fabriksbyggnaderna i tegel på ett subtilt men avläsbart sätt. De större glaspartierna till lokaler i bottenplan och de franska balkongerna till lägenheterna ger ståtliga vertikalt proportionerade fasader.

Vi utgår från ett livscykelperspektiv i alla våra val, allt ifrån val av stomme och klimatskal, till invändiga materialval. Vi föreslår fasader av återvunnet och nytt tegel, i en blandning av olika rödbruna och ljusa toner. Teglet löper i en gradient med ett mörkare tegel närmast gatan som markerar sockeln, till att gradvis bli ljusare upp mot takfoten. Gradienten tar upp klassiska byggnadsmotiv som en mörkare rusticerad sockel och lättare gestaltade övre våningar utan att bli historiserande. Till tegelfasaden tillkommer vertikal fasadgrönska och detaljerade smidesräcken.

Lägenheterna får generösa ljusinsläpp med en tät rytm av franska balkonger mot gatan och balkonger mot gård. I kärnan placeras kök och WC/bad, vilket ger flexibilitet vid framtida ändrade familjeförhållanden samt en breddad eftermarknad, något som är eftersträvansvärt i ett långsiktigt hållbart byggande.

Bostadsgården har ett sammanhållet golv av marktegel, ett vårdträd, planteringslådor på hjul och vertikal grönska på fasader. Bostadsgården blir en rekreativ grön miljö för de boende, men även en central del för gemensamma aktiviteter.

Gården blir även en del i ett större system där nya och gamla innergårdar sammanlänkas till områdets parkstråk, platser, gator och gångvägar. Detta bildar ett system av offentliga och halvoffentliga publika rum, delar i ett större nätverk av rekreativa utemiljöer.