1/16
Fredriksskans

2/16
Fredriksskans

3/16
Fredriksskans

4/16
Fredriksskans

5/16
Fredriksskans

6/16
Fredriksskans

7/16
Fredriksskans

8/16
Fredriksskans

9/16
Fredriksskans

10/16
Fredriksskans

11/16
Fredriksskans

12/16
Fredriksskans

13/16
Fredriksskans

14/16
Fredriksskans

15/16
Fredriksskans

Nybyggnation av flerbostadshus i kulturhistoriskt känslig miljö. Fredriksskans, Kalmar.

Tävlingsvinst vid markanvisningstävling, avslutat systemhandlingsskede

Beställare: Grenoli-gruppen, Kalmar

BTA: 5239 kvm

Antal lgh: 101 (47 hyresrätter, 54 bostadsrätter) 

Miljöcertifiering: projekteras för att uppnå Miljöbyggnad Silver

Platsen karaktäriseras av närheten till Malmfjärden, flera vackra landmärken, tydliga arkitektoniska grepp och en tydlig materialpalett.

Det planerade stadsnätet kompletteras med en ny grönstruktur för rekreation, aktivitet och nya kopplingar i området. Tidigare har Fredriksskans idrottsplats utgjort en barriär mellan Malmfjärden och de boende på Malmen.

Uppförandet av det nya bostadsområdet och den nya grönstrukturen utformas så att Malmen åter knyts samman med Kvarnholmen och Malmfjärden.De nya byggnaderna uppförs med massivträstomme och innehåller både hyresrätter och bostadsrätter. Stommen har en längsgående kärna med badrum och förråd. Då Fredriksskansgatan är bullerutsatt är sovrum placerade mot gård på husens tysta sida. Mot Fredriksskansgatan placeras vistelserum som kök och vardagsrum.

Fasaderna mot Fredriksskansgatan och Kvartersgatan ges en stadsmässig karaktär med stenbeklädnad och franska balkonger.  Stenbeklädnaden utgörs av ölandskalksten i varierad behandling, för att ge ett enhetligt uttryck med en arkitektonisk detaljering. Fönsterpartier och räcken är i trä som ger en varm ton och en taktilitet till ting som man tar i eller lutar sig mot.

Husets gårdsfasader vetter mot den nya Fredriksskansparken och har utsikt över landskap och vatten. Gårdshusens fasader är klädda med småländsk stående furupanel. Balkongernas bärverk underlättar för klättrande växtlighet samtidigt som det ger byggnaderna en lätt karaktär mot parken. Grönskan på balkongerna blir en förlängning av gårdsrummet och bidrar i den stora skalan till att parken upplevs som ett större och grönare rekreationsområde. Flerstammiga träd planteras på gården för att knyta an till den växtlighet som är planerad i parken. De befintliga terrasseringarna i parken tas upp i gränsen mellan bostadsgård och park. Mötet mellan dessa definieras av trappsteg med sittplatser i granit, samtidigt som det stora landskapsrummet rumsligt binds ihop med det intima gårdsrummet. Grönytorna planeras med avsikten att skapa en naturpark med lokala växter, ett arrangemang som är lättskött samtidigt som det gynnar djurlivet och den biologiska mångfalden i området.