1/6
Duvboskolan

2/6
Duvboskolan

3/6
Duvboskolan

4/6
Duvboskolan

5/6
Duvboskolan

Om- och nybyggnad av skola i Duvbo Beställare: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Sundbyberg Stad
Yta: Ombyggnad 1700 kvm/
Nybyggnad 1200 kvm
År: 2012 -

Duvbo skola ligger i centrala Duvbo som blev utnämnt till riksintresse 1988, riksintresset syftar till ett bevarande av kulturhistoriska miljöer i Sverige. I Duvbo är det den tidiga egnahemsrörelsen och den unika stadsbilden med skola och kyrka omgärdad av villastaden, i samband med ortens säregna topografiska situation, som riksintresset syftar att skydda. På fastigheten kv. Gladan 1 finns två kulturhistoriskt värdefulla skolbyggnader som härstammar från 1905 (Hus A) respektive 1901 (HUS B). I anslutning till tomten ligger en kyrka i gotisk stil. I dagsläget hyser skolan ca 260 barn inrättade i de befintliga lokalerna och en tillfällig paviljong, som avses ersättas i samband med om- och ny byggnad. Planerad om- och nybyggnad siktar till en tvåparallellig skola F-6 för 420 skolbarn. I ett första steg syftar arbetet till att ta fram programhandlingar till underlag för upprättande av ny detaljplan för området, därefter vidare projektering. Nybyggnaden i tegel rymmer år 4-6 och lokaler för musik, matsal och bibliotek som är tänkta att kunna samutnyttjas med kyrkans verksamhet.