1/7
Brunn Vårdboende

2/7
Brunn Vårdboende

3/7
Brunn Vårdboende

4/7
Brunn Vårdboende

5/7
Brunn Vårdboende

6/7
Brunn Vårdboende

Detaljplaneutredning om placering och gestaltning av nytt vårdboende i Brunn, Värmdö Kommun

Beställare: Planenheten Samhällsbyggnadskontoret, Värmdö Kommun

Byggnadsarea: ca 4300 m2

Utredningskede: 2012

Tomten ligger strax väster om Brunn centrum nära Ingarökyrka med omkringliggande riksintressant kulturhistoriskt miljö och byggnader. Det är en strandtomt med alskog och vass längs Strömmakanal i norr. Till kvalitéerna hör också det fina kollektivtrafik läget.

Förslaget har en uppbruten struktur och skala för att dels knyta an till den äldre bebyggelsen men också för att den skall läsas som bostadsbebyggelse snarare än institution. Placeringen nära Ingarövägen är både en konsekvens av tomtens förutsättningar men också en önskan att skapa ett gestaltat gaturum samt de kvalitéer det faktiskt innebär för de boende att se ut mot vägen.

En av målsättningarna var att bygga i ett plan för att det ger bäst förutsättningar för äldre att komma ut vilket är en viktig aspekt av friskvård. Målet har också varit att organisera rummen så att korridorer undviks samt att skapa möjlighet att röra sig invändigt i “slingor” för de vårdboende. Boenderum vänder sig exteriört mot tysta gröna innergårdar eller alskogen och inåt mot de gemensamma ytorna och dessa vänder sig i sin tur med utblick mot vägen