1/10
Bromstens Industriområde

2/10
Bromstens Industriområde

3/10
Bromstens Industriområde

4/10
Bromstens Industriområde

5/10
Bromstens Industriområde

6/10
Bromstens Industriområde

7/10
Bromstens Industriområde

8/10
Bromstens Industriområde

9/10
Bromstens Industriområde

Bromstens industriområde

Vision för stadsutveckling av Bromstens industriområde, Spånga.

Beställare: Skanska, Stockholms stad, HSB

Total yta: 23 ha

Parallella uppdrag 2006-2007

Bromstens industriområde är ett område med blandade små och medelstora industrier längs järnvägen i Spånga. Det utpekas som ett av regionens många stadsutvecklingsområden, varför Skanska, Stockholms stad och HSB efterfrågade en vision för området. Projektet vill binda samman befintliga noder genom att förlägga program längs ett stråk dem emellan. Till detta stråk kopplas en ny park tvärs området och Bällstaån vilken rinner i områdets längdriktning. Bostäderna organiseras utmed ån i olika delområden med olika karaktär och bebyggelsemönster. Detta skapar en intressant sekvens av olika typer av rum i rörelsestråket längs ån.