1/8
Askersund vård- och omsorgsboende

2/8
Askersund vård- och omsorgsboende

3/8
Askersund vård- och omsorgsboende

4/8
Askersund vård- och omsorgsboende

5/8
Askersund vård- och omsorgsboende

6/8
Askersund vård- och omsorgsboende

7/8
Askersund vård- och omsorgsboende

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende

Omfattning: Förslag, program och detaljplaneunderlag 2016/17. Bygghandling 2018
Beställare Länsgården Fastigheter AB och OBK Sverige

Landskap: LAND Arkitektur

Projektstart: 2016
Projektering: 2016-2018
BTA: 9444 m2
Miljöcertifiering: projekteras för att uppnå Miljöbyggnad Silver

Antal lägenheter: 96 vård- och omsorgslägenheter,
2 parlägenheterAskersunds kommun och Länsgården Fastigheter AB har gett Marge i uppdrag att skapa 98 nya boendeplatser/lägenheter för äldre på fastigheten 'Sjukhuset 1' i Askersund. Fastigheten ägs av Länsgården och Askersund kommun kommer att bedriva verksamhet i lokalerna.

Förslaget utgår från värdegrunden att de personer som är föremål för kommunens insatser ska kunna leva sitt liv som de vill utifrån sin bakgrund, nutid och framtid. Miljön behöver därför stödja de boendes möjlighet att delta i olika typer av aktiviteter som träning och social samvaro, inne och ute. Det gäller inte bara de som bor på samma enhet utan även med andra hyresgäster i huset, anhöriga och personer i övriga samhället. Samtidigt behöver miljön möjliggöra för den som vill dra sig undan att kunna få vara med sig själv för stillhet och reflektion.Det salutogena förhållningssättet bygger på teorin om känsla av sammanhang. Kortfattat beskrivet betyder det att för att uppleva en hög grad av hälsa så behöver man känna en hög grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I förslaget har det konkretiserats genom att boenderummen vänder sig mot de gemensamma ytorna på avdelningen, köken är tillgängliga för de boende, vardagsrum och matsal är tydligt avläsbara rum och vid ingången till avdelningen finns en hall. Vård- och omsorgsboendet ska upplevas som ett hem, inte en institution. I skala knyter huset an till omkringliggande villabebyggelse i söder, samtidigt som husets utsida i tegel hämtar detaljering och inspiration från de tegelbruk som varit typiska för regionen.