Policy och mål

Att vara med och skapa miljöer och ett samhälle som är hållbart är viktigt för oss. Marge ska i samarbete med beställare och tillsammans med andra discipliner och kompetenser vara med och bygga långsiktigt hållbara miljöer. Med långsiktig hållbarhet menar vi ett holistiskt grepp där vi med innovativ stark arkitektur tar hänsyn till alla delar av hållbarhetsbegreppet; det ekologiska, ekonomiska och det sociala. Vi ska:

- Behandla miljöaspekter likvärdigt med konstnärliga, funktionella och ekonomiska värden.

- Med miljölagstiftning och tillgänglig kunskap som grund utarbeta riktlinjer och rutiner för företagets miljöarbete. Miljöarbetet ska ligga till grund för ständig förbättring och förebyggande av förorening orsakade av vår verksamhet.

- Kontinuerligt följa forskning och utveckling inom miljöområdet och genom utbildning utveckla vår kompetens och förståelse i miljöfrågor.

- Verka för att våra beställare väljer lösningar som är bättre ur ett miljöperspektiv.

- Anlita underkonsulter som tillhandahåller tjänster i överensstämmelse med vår miljöpolicy.

Ekologisk hållbarhet

För oss på MARGE innebär arkitektonisk kvalitet inte endast god estetisk gestaltning. Det innebär även en etisk grund där vi prioriterar långsiktigt hållbara värden. I våra idé- och gestaltningsprocesser finns medvetna materialval och energieffektiv utformning med som en viktig del.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en av grunderna i ett holistiskt hållbarhetsbegrepp. Endast när vi förstår de ekonomiska strukturerna kan vi skapa långsiktigt hållbara miljöer. I projekt ser vi effektivitet, återanvändning och uthållighet som viktiga delar i gestaltningsprocessen.

Social hållbarhet

Vi på MARGE vill skapa arkitektur som berör och bidra till ett bättre samhälle. I varje projekt står människan i fokus. För oss är arkitektur att skapa förutsättningar för möten mellan människor, snarare än skapa objekt. Målsättningen är alltid att skapa långsiktigt hållbara miljöer och vara med och förbättra det samhälle vi lever i. Vi inkluderar beställare, verksamheter och slutanvändare och arbetar tillsammans för att nå hela vägen.

På MARGE arbetar vi ständigt för ett gott arbetsklimat med högt i tak. Vi arbetar för god sammanhållning och ömsesidig respekt där varje medarbetares bidrag beaktas och värdesätts. Vi jobbar för att minska verksamhetens ekologiska fotavtryck. Till våra beställare ska vi erbjuda lösningar för långsiktigt hållbara miljöer. För att kunna göra det måste vi kontinuerligt öka vår kompetens inom byggnads- och miljöanknutna områden med betoning på dess tillämpning i projekteringen. I vår dagliga verksamhet väljer vi förbrukningsvaror som minskar vår belastning på miljön. När vi reser väljer vi spårbunden trafik före bil och flyg. Vi undviker plastförpackningar och strävar efter att återvinna våra matrester.

Marge Marge